जिल्ह्यातील पाऊस व पाणीसाठा

जिल्ह्यातील पाऊस व पाणीसाठा

सिंधुदुर्गनगरी

तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पामध्ये 352.6730 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 78.83 टक्के भरले आहे. सध्या या प्रकल्पातून 11.68 घ.मी. सेकंद इतका विसर्ग सुरू आहे.

            मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत.

      मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर – 58.1980, अरुणा – 32.0438, कोर्ले- सातंडी – 25.4740. लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव – 2.6480, नाधवडे – 2.9994, ओटाव – 1.5931, देंदोनवाडी – 0.3844, तरंदळे – 0.3340, आडेली – 1.2880, आंबोली – 1.7250, चोरगेवाडी – 2.0930, हातेरी – 1.9630, माडखोल – 1.6900, निळेली – 1.7470, ओरोस बुद्रुक – 1.4310, सनमटेंब – 2.3900, तळेवाडी – डिगस – 0.8560, दाभाचीवाडी – 1.4810, पावशी – 3.0300, शिरवल – 3.6800, पुळास – 1.5080, वाफोली – 2.1550, कारिवडे – 1.0900, धामापूर – 1.1910, हरकूळ – 2.3800, ओसरगाव – 1.0090, ओझरम – 1.8190, पोईप – 0.7460, शिरगाव – 0.6580, तिथवली – 1.3200, लोरे – 2.6630 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा