जिल्ह्यातील पाऊस व पाणीसाठा

जिल्ह्यातील पाऊस व पाणीसाठा

सिंधुदुर्गनगरी

तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पाच्या क्षेत्रात गेल्या 24 तासात 86 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. सध्या या प्रकल्पामध्ये 302.1470 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 67.54 टक्के भरले आहे.

            जिल्ह्याताली मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत.

      मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर – 54.3590, अरुणा – 26.1953, कोर्ले- सातंडी – 25.4740. लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव – 1.9110, नाधवडे – 3.5767, ओटाव – 1.2375, देंदोनवाडी – 0.6286, तरंदळे – 1.0300, आडेली – 0.9500, आंबोली – 1.7250, चोरगेवाडी – 1.6130, हातेरी – 1.9630, माडखोल – 1.6900, निळेली – 1.7470, ओरोस बुद्रुक – 1.1980, सनमटेंब – 2.3900, तळेवाडी – डिगस – 0.5670, दाभाचीवाडी – 1.1450, पावशी – 3.0300, शिरवल – 2.6610, पुळास – 1.5080, वाफोली – 1.4250, कारिवडे – 0.7590, धामापूर – 1.8910, हरकूळ – 2.3800, ओसरगाव – 0.6370, ओझरम – 1.8190, पोईप – 0.7910, शिरगाव – 0.5150, तिथवली – 0.8970, लोरे – 2.5070 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा