वेंगुर्ले तालुक्यातील कंटेंमेन्ट झोन

वेंगुर्ले तालुक्यातील कंटेंमेन्ट झोन

सिंधुदुर्गनगरी :

वेंगुर्ले तालुक्यातील मौजे रेडी नागोळे येथे कंटेन्मेंट झोन

वेंगुर्ले तालुक्यातील मौजे-  रेडी नागोळे येथील घर क्र. 45 भोवतालचा 25 मीटर परिसर कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

वेंगुर्ले तालुक्यातील मौजे कोचरा वरचीवाडी व मौजे दाभोली तेलीवाडी येथे कंटेन्मेंट झोन

वेंगुर्ले तालुक्यातील मौजे-  मौजे कोचरा वरचीवाडी येथील घर क्र. 29 सभोवतालचा 50 मीटर परिसर व मौजे दाभोली तेलीवाडी येथील घर क्र. 574 सभोवतालचा 25 मीटर परिसर कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सदर कंटेन्मेंट झोनमध्ये दिनांक 21 सप्टेंबर 2020 रोजी रात्री 12.00 पर्यंत सर्व आस्थापनादुकानेवस्तुविक्री बंद राहणार आहेत. तसेच या क्षेत्रामध्ये नागरिकांना येणे- जाणे व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल. हे आदेश अत्यावश्यक सेवासार्वजनिक वितरण व्यवस्थावैद्यकिय उपचार व्यवस्थाबँकसेवा देणारे अधिकारीकर्मचारी व त्यांची वाहने यांना लागू राहणार नाही. तसेच सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 51 व 58 अन्वये तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनयम, 1951 चे कलम 71,139 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860)  च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईलअसे आदेश सावंतवाडी उपविभागीय अधिकारी सुशांत खांडेकर  यांनी दिले आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा