सावंतवाडी कंटेन्मेंट झोन

सावंतवाडी कंटेन्मेंट झोन

तालुक्यातील मौजे आंबेगाव मधलीवाडी,
मौजे मळगाव नंदनगरी, मौजे निरवडे झरबाजार व
मौजे वेर्ले गावठाणवाडी येथे कंटेन्मेंट झोन.

सिंधुदुर्गनगरी :

सावंतवाडी तालुक्यातील मौजे-  आंबेगाव मधलीवाडी येथील घर क्र. 72 व 108 चा 50 मीटर परिसर, मौजे मळगाव नंदनगरी येथील घर क्र. 123 चा 50 परिसर, मौजे निरवडे झरबाजार येथील घर क्र. 84 चा 50 मीटर परिसर व मौजे वेर्ले गावठाणवाडी येथील घर क्र. 685 चा 50 मीटर परिसर या परिसरामध्ये कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.
सावंतवाडी तालुक्यातील मौजे चराठे खरवतकरटेंब व
मौजे डिंगणे बांबरवाडी येथे कंटेन्मेंट झोन.

सिंधुदुर्गनगरी :

सावंतवाडी तालुक्यातील मौजे-  चराठे खरवतकरटेंब येथील घर क्र. 1258 चा 50 मीटर परिसर, मौजे डिंगणे बांबरवाडी येथील घर क्र. 209 चा 50 मीटर परिसर या परिसरामध्ये कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सदर कंटेन्मेंट झोनमध्ये दिनांक 22 सप्टेंबर 2020 रोजी रात्री 12.00 पर्यंत सर्व आस्थापना, दुकाने, वस्तुविक्री बंद राहणार आहेत. तसेच या क्षेत्रामध्ये नागरिकांना येणे- जाणे व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल. हे आदेश अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकिय उपचार व्यवस्था, बँक, सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांची वाहने यांना लागू राहणार नाही. तसेच सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 51 व 58 अन्वये तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनयम, 1951 चे कलम 71,139 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860)  च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश सावंतवाडी उपविभागीय अधिकारी सुशांत खांडेकर  यांनी दिले आहेत

प्रतिक्रिया व्यक्त करा