सावंतवाडी शहरातील कंटेन्मेंट झोन

सावंतवाडी शहरातील कंटेन्मेंट झोन

सावंतवाडी शहरात 7 ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन

सिंधुदुर्गनगरी :-

सावंतवाडी शहरात सालईवाडा येथील म्युनिसिपल घर क्र. बी/170 पुर्व बाजूस-डांबरी रस्ता, पश्चिम बाजूस श्री. हनुसवाडकर यांचे घर, उत्तरेकडे बाजूस मोकळी जागा दक्षिण बाजूस- अंतर्गत जागा व अंदाजे 5 मीटर अजुबाजुचा व चहूबाजुंचा परिसर दिनांक 22 सप्टेंबर 2020 पर्यंत कंटेन्मेंट झोन, उभाबाजार येथील घर क्र. जी-317 चे आजूबाजूचे क्षेत्र पुर्व बाजू 4 मीटर मोकळी जागा व कच्ची पाणंद, पश्चिम बाजूस 4 मीटर मोकळी जागा, उत्तरेकडे बाजूस 4 मीटर मोकळी जागा, दक्षिण बाजूस- 4 मीटर मोकळी जागा अजुबाजुचा व चहूबाजुंचा अंदाजे 70 मीटर क्षेत्र  परिसर दिनांक 22 सप्टेंबर 2020 पर्यंत कंटेन्मेंट झोन, सालईवाडा-सर्वोदयनगर येथील वार्ड एफ इमारत क्र. 290 पी मधील  पुर्व बाजूने ब्लॉक नं. 1 व आजूबाजूचे क्षेत्र पूर्व बाजूस 4 मीटर,पश्चिम बाजूस 0 मीटर, उत्तरेकडे बाजूस 0 मीटर, दक्षिण बाजूस- 2 मीटर चहूबाजुंचा परिसर दिनांक 22 सप्टेंबर 2020 पर्यंत कंटेन्मेंट झोन, सबनिसवाडा येथील जिमखाना मैदानाजवळ, खाले वस्ती, बेळगाव रोड पासून 50 मीटर अंतरावर असलेले वार्ड डी घर क्र. 141/11 चा परिसर दिनांक 21 सप्टेंबर 2020 पर्यंत कंटेन्मेंट झोन, सबनिसवाडा येथील म्युनिसिपल घर क्र. डी-61 चहूबाजूंचे अंदाजे क्षेत्र 35 चौ.मी. चा परिसर दिनांक 22 सप्टेंबर 2020 पर्यंत कंटेन्मेंट झोन,सालईवाडा येथील प्लॉट क्र. नं. एफ- 06 तळमजला ए-विंग पुरता पूर्व बाजूस 3.5मीटर, पश्चिम बाजूस-1 मीटर, उत्तर बाजूस 2.5 मीटर, दक्षिण बाजूस 3 मीटर चा परिसर दिनांक 22 सप्टेंबर 2020 पर्यंत कंटेन्मेंट झोन, सालईवाडा येथील घर क्र. 168 पुरता  पूर्व बाजूस 2.0 मीटर, पश्चिम बाजूस- 3.5 मीटर, उत्तर बाजूस 10 मीटर, दक्षिण बाजूस 0 मीटर चा परिसर दिनांक 22 सप्टेंबर 2020 पर्यंत कंटेन्मेंट झोन करण्यात आला आहे.

सदर कंटेन्मेंट झोनमध्ये संबंधित दिनांकापर्यंत सर्व आस्थापना, दुकाने, वस्तूविक्री बंद राहणार आहेत. तसेच या क्षेत्रामध्ये नागरिकांना येणे – जाणे व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल. हे आदेश अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकिय उपचार व्यवस्था, बँक, सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांची वाहने यांना लागू राहणार नाही. तसेच सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 51 व 58 अन्वये तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनयम, 1951 चे कलम 71,139 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860)  च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश सावंतवाडीचे उपविभागीय अधिकारी सुशांत खांडेकर यांनी दिले आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा