जिल्ह्यातील पर्जन्यमान व पाणीसाठा

जिल्ह्यातील पर्जन्यमान व पाणीसाठा

सिंधुदुर्गनगरी

तिलारी आंतरराज्य प्रकल्पाच्या क्षेत्रात गेल्या 24 तासात 14.80 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. सध्या या प्रकल्पामध्ये 219.0520 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 48.96 टक्के भरले आहे.

            जिल्ह्याताली मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत.

      मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर – 36.9470, अरुणा – 18.0802, कोर्ले- सातंडी – 19.4240 लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव – 1.1664, नाधवडे – 1.9349, ओटाव – 1.3320, देंदोनवाडी – 0.4319, तरंदळे – 0.9490, आडेली – 0.00, आंबोली – 0.9080, चोरगेवाडी – 0.9810, हातेरी – 0.6550, माडखोल – 1.6900, निळेली – 0.4680, ओरोस बुद्रुक – 0.9120, सनमटेंब – 0.2930, तळेवाडी – डिगस – 0.00, दाभाचीवाडी – 0.6790, पावशी – 1.3610, शिरवल – 0.7920, पुळास – 0.7450, वाफोली – 0.4070, कारिवडे – 0.3870, धामापूर – 0.6210, हरकूळ – 1.2070, ओसरगाव – 0.0040, ओझरम – 0.4020, पोईप – 0.0800, शिरगाव – 0.2600, तिथवली – 0.4970, लोरे – 0.2600 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा