You are currently viewing आरटीई अंतर्गत ऑनलाईन अर्ज प्रवेश प्रक्रिया सुरु

आरटीई अंतर्गत ऑनलाईन अर्ज प्रवेश प्रक्रिया सुरु

आरटीई अंतर्गत ऑनलाईन अर्ज प्रवेश प्रक्रिया सुरु

सिंधुदुर्गनगरी

 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 नुसार सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई 25 टक्के  प्रवेश प्रक्रिये अंतर्गत ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी दिली आहे.

          सन 2024-25 या वर्षासाठी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील कलम 12 (सी) (1) नुसार दुर्बल व वंचित घटकांतील बालकांना स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा, विना अनुदानित शाळा, पोलिस कल्याणकारी शाळा (विना अनुदानित) आणि महानगरपालिका शाळा (स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा) शाळामध्ये आरटीई 25 टक्के प्रक्रिया ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येत आहे. जिल्हयातील 45 शाळा मधून 293 जागांसाठी दिनांक 17 मे 2024 ते दिनांक 31 मे 2024 या कालावधीमध्ये पालकांना बालकांच्या प्रवेशाकरीता ऑनलाईन अर्ज भरण्याकरीता प्रक्रिया सुरु करण्यात येत आहे. सदर ऑनलाईन प्रवेश अर्ज Rte portal Maharashtra च्या https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal   या वेबसाईटवर भरावेत.

               यापूर्वी सन 2024-25 या वर्षाकरीता आरटीई 25 टक्के प्रवेश प्रक्रीयेसाठी बालकांच्या पालकांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले होते. तथापि मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात आलेली आहे. सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई अंतर्गत यापूर्वी ऑनलाईन अर्ज सादर केलेल्या बालकांच्या पालकांनी पुन्हा नव्याने ऑनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या अर्जाच्या सन 2024-25 या वर्षाच्या आरटीई 25 टक्के प्रवेश प्रक्रियेसाठी विचार केला जाणार नाही, याची कृपया पालकांनी नोंद घ्यावी. सदर प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी जिल्ह्यातील 8 तालुक्यात ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेसाठी मदत केंद्र स्थापन करण्यात आलेली आहे. तसेच ऑनलाईन प्रवेश अर्जाची पडताळणी करण्यासाठी पडताळणी समिती प्रत्येक तालुक्यात गठीत करण्यात आलेली आहे.                                                                                                                                          आरटीई 25 टक्के प्रवेशाकरिता आवश्यक कागदपत्रे व इतर बाबी पुढीलप्रमाणे-

 1). निवासी पुरावा – अ. रेशनिंग कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वीज/ टेलिफोन देयक, प्रॉपर्टी टॅक्स देयक / घरपट्टी, आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक इ. यापैकी कोणताही एक पुरावा ग्राहय धरावा. ब. भाडेतत्वावर राहणाऱ्या पालकांकरीता भाडेकरार हा दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणीकृतच असावा. 11 महिन्यांचा किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी असलेला असावा. जे पालक भाडेकरार जोडतील त्यांची कोणत्याही टप्प्यावर पडताळणी करण्यात येईल. बालक / पालक जर त्या ठिकाणी राहत नसतील तर त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. व सदर बालकाचा प्रवेश रद्द करण्यात येईल तसेच संपूर्ण फी पालकाने भरावी लागेल. 2) जन्मतारखेचा पुरावा. 3)जात प्रमाणपत्र पुरावा (सक्षम अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करुन दिलेले जात प्रमाणपत्र असावे.) 4) उत्पनाचा दाखला (उत्पन्नाचा दाखला रु.1 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न.) प्रवेश प्रक्रिया सुरु होणाऱ्या एक वर्षापूर्वीच्या आर्थिक वर्षातील असावा. उदा. सन 2024-25 मध्ये प्रवेश घेताना पालकांचे सन 2022-23 किंवा सन 2023-24 या वर्षातील उत्पन्नाचा दाखला प्रवेशाकरिता ग्राहय समजण्यात यावा. 5) दिव्यांग मुलांसाठी वैद्यकिय प्रमाणपत्राचा पुरावा. जिल्हा शल्य चिकित्सक / वैद्यकिय अधिक्षक, अधिसूचित जिल्हा शासकिय रुग्णालय यांचे 40 टक्के पेक्षा जास्त दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र. 6) RTE Act नुसार सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षाकरीता शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे वय 6+ गृहित धरताना मानीव दिनांक 31 डिसेंबर निश्चित करणेत आलेली आहे. 7) पालकांनी ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरताना single Parent (विधवा, घटस्फोटीत, आई अथवा वडील यापैकी कोणताही एक) पर्याय निवडला असेल तर संबधित बालकाचे पालकत्व स्वीकारलेल्या व्यक्तीचे प्रवेशासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्र ग्राहय धरण्यात यावेत. 8). तालुका पडताळणी समिती / शाळा विदयार्थ्यांने ऑनलाईन प्रवेश अर्ज सादर करताना वरील कागदपत्रांमधील  किंवा त्यापेक्षा जास्त पुरावे अवैध असल्यास त्या कारणांमुळे आरटीई प्रवेश नाकारु शकेल. 9) पालकांनी केवळ SMS वर अवलंबून न राहता RTE Portal वर वेळोवळी दिलेल्या सुचनांचे अवलोकन करावे व सदरील माहितीचा लाभ घ्यावा. 10) विहित मुदतीनंतर प्रवेशासाठी कोणत्याही पालकांच्या अर्जाची किंवा निवेदनाची दखल घेतली जाणार नाही याची सर्व पालकांनी गांर्भीयाने नोंद घ्यावी. 11) प्रतिक्षा यादीमध्ये नाव आहे याचा अर्थ प्रवेश निश्चत होईलच असा नाही. 12 )विहित मुदतीनंतर प्रवेशासाठी शाळेत जागा रिक्त असल्या तरीही कोणत्याही परिस्थितीत बालकाला प्रवेश दिला जाणार नाही, याची सर्व पालकांनी नोंद घ्यावी. विहित मुदतीनंतर प्रवेशासाठी कोणत्याही पालकांच्या अर्जाची किंवा निवेदनाची दखल घेतली जाणार नाही याची सर्व पालकांनी नोंद घ्यावी. 13) सदरील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करुन त्याची अंमलबजावणी करावी.

00000

प्रतिक्रिया व्यक्त करा