You are currently viewing जिल्ह्यातील पाऊस व पाणीसाठा

जिल्ह्यातील पाऊस व पाणीसाठा

सिंधुदुर्गनगरी

तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पाच्या क्षेत्रात गेल्या चोवीस तासात 53.20 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. सध्या या प्रकल्पामध्ये 377.995 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 84.49 टक्के भरले आहे. सध्या हा धरणातून एकूण 6 हजार 278.612 क्युसेक्स विसर्ग सुरू आहे.

                जिल्ह्यातील मध्यम व लघू पाटबंधारे, मृद व जलसंधारण प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत.

        मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर-59.8160, अरुणा -13.7100, कोर्ले- सातंडी -25.4740 लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे- शिवडाव-2.648, नाधवडे- 2.572, ओटाव- 2.006, देंदोनवाडी – 0.748, तरंदळे -3.282, आडेली-1.288, आंबोली – 1.725, चोरगेवाडी– 2.184, हातेरी- 1.963, माडखोल -1.690, निळेली -1.747, ओरोस बुद्रुक- 1.319, सनमटेंब- 2.390, तळेवाडी- डिगस- 1.235, दाभाचीवाडी- 1.719, पावशी- 3.030, शिरवल -3.680, पुळास -1.508, वाफोली – 2.330, कारिवडे – 1.180, धामापूर – 1.541, हरकूळ -2.380, ओसरगाव – 1.175, ओझरम – 1.819, पोईप – 0.776, शिरगाव – 0.558, तिथवली – 1.589, लोरे- 2.696 तसेच मृद व जलसंधारण प्रकल्पातील पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे- विलवडे- 1.584, शिरवळ- 0.698, वर्दे-0.000, कोकीसरे-0.460, नानीवडे- 0.609, सावडाव-0.339, जानवली-0.834 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा