You are currently viewing बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकारानुसार 30 एप्रिलपर्यंत प्रवेश अर्ज भरण्याचे आवाहन  

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकारानुसार 30 एप्रिलपर्यंत प्रवेश अर्ज भरण्याचे आवाहन  

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकारानुसार 30 एप्रिलपर्यंत प्रवेश अर्ज भरण्याचे आवाहन  

सिंधुदुर्गनगरी

 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 नुसार सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई 25 टक्के  ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत दि. 16 ते 30 एप्रिलच्या कालावधीत पालकांना बालकांच्या प्रवेशाकरीता ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येत असल्यची माहिती शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) डॉ.गणपती कमळकर यांनी दिली.

शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ करिता आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येत आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील  सुधारित अधिसचना दिंनाक ०९/०२/२०२४ नुसार वंचित,दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टया मागासवर्ग घटकातील मुलांना आरटीई २५ टक्के प्रवेशाच्या अनुषंगाने प्राधान्यक्रम ठरविताना विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून  किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकिय शाळा/  स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळा व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा अशा सर्व शाळा असतील.

           वंचित,दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग घटकातील मुलांना २५ टक्के प्रवेश देताना अनुदानित शाळा, शासकिय शाळा/ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळा व स्वयंअर्थ सहाय्यित शाळा असा प्रवेशासाठीचा प्राधान्यक्रम असणार आहे. तथापि एखाद्या बालकांच्या पालकांनी प्राधान्य म्हणून अनुदानित शाळेऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांची/ शासकिय शाळांची निवड करावयाची असल्यास त्यानुसार त्या बालकांच्या पालकास प्राधान्य म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा / शासकिय शाळा निवडता येईल.

विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून  किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकय शाळा / स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळा नसतील व  किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर स्वयंअर्थसहाय्यित असेल तर अशा परिस्थितीत त्या स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेत मुलांना २५ टक्के प्रवेशांतर्गत प्रवेश दिला जाईल.

          अपवादात्मक परिस्थितीत विदयार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून  किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकिय शाळा/ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व स्वयंअर्थ सहाय्यित शाळा नसेल तर विदयार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून  किलोमीटरच्या अंतरावरील शाळांमध्ये प्रवेश उपरोक्त प्राधान्यक्रमाने होतील.

           वंचित,दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग घटकातील मुलांना २५ टक्के प्रवेशाअंतर्गत प्रवेशासाठी खालील व्यवस्थापनाच्या शाळा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

अ.क्र

शाळा व्यवस्थापन

01. महानगरपालिका शाळा (Municipal Corporation)
02. नगरपालिका/नगरपरिषद/नगर पंचायत शाळा (Nager palika/Nager Parishad/Nager Panchayt)
03. कॅन्टोमेंट बोर्ड शाळा ( Contonment Board)
04. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा (Zilla Parishad (Primary))
05. महानगरपालिका शाळा (स्वयंअर्थसहाय्यित)(Municipal Corporation (self Funded))
06. जिल्हा परिषद (माजी शासकिय) (Ex.Govt)
07. खाजगी अनुदानित (Priveate Aided) (अंशतअनुदानित शाळा वगळून)
08. स्वंयअर्थ सहाय्यित शाळा (Self Financed)

टिप.आरटीई कायदयानुसार २५ टक्के प्रवेशाकरिता अल्पसंख्याक शाळांना वगळण्यात आलेले आहे.

       शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ करिता आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येत आहे. त्यामध्ये जिल्ह्यातील  १ हजार ४२५ शाळा मधून ६ हजार २५२ जागांसाठी दिनांक १६ ते ३० एप्रिल २०२४ या कालावधीमध्ये पालकांना बालकांच्या प्रवेशाकरीता ऑनलाईन अर्ज भरण्याकरीता प्रक्रिया सुरु करण्यात येत आहे. Rte portal Maharashtra च्या https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज भरावेत.

   

   या प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ८ तालुक्यात ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेसाठी मदतकेंद्र स्थापन करण्यात आलेली आहे. तसेच ऑनलाईन प्रवेश अर्जाची पडताळणी करण्यासाठी पडताळणी समिती प्रत्येक तालुक्यात गठीत करण्यात आलेली आहे.

आरटीई २५ टक्के प्रवेशाकरिता आवश्यक कागदपत्रे व इतर बाबी-

         १ निवासी पुरावा – अ. रेशनिंग कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स,वीज/ टेलिफोन देयक, प्रॉपर्टी टॅक्स देयक/ घरपटटी, आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक इ. यापैकी कोणताही एक पुरावा ग्राहय धरावा. ब. भाडेतत्वावर राहणाऱ्या पालकांकरीता भाडेकरार हा दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणीकृतच असावा. ११ महिन्यांचा किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी असलेला असावा. जे पालक भाडेकरार जोडतील त्यांची कोणत्याही  टप्प्यावर पडताळणी करण्यात येईल. बालक/ पालक जर त्या ठिकाणी रहात नसतील तर त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.व सदर बालकाचा प्रवेश रद्द करण्यात येईल तसेच संपूर्ण फी पालकाने भरावी लागेल.

२.जन्मतारखेचा पुरावा.

३.जात प्रमाणपत्र पुरावा (सक्षम अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करुन दिलेले जात प्रमाणपत्र असावे.)

४.उत्पनाचा दाखला ( उत्पन्नाचा दाखला रु. लाखापेक्षा कमी उत्पन्न.) प्रवेश प्रक्रिया सुरु होणाऱ्या एक वर्षापूर्वीच्या आर्थिक वर्षातील असावा. उदा.सन २०२४-२५ मध्ये प्रवेश घेताना पालकांचे सन २०२२-२३ किंवा सन २०२३-२४ या वर्षातील उत्पन्नाचा दाखला प्रेवशाकरिता ग्राह्य समजण्यात यावा.

५. दिव्यांग मुलांसाठी  वैद्यकिय प्रमाणपत्राचा पुरावा. जिल्हा शल्य चिकित्सक / वैद्यकिय अधिक्षक, अधिसुचित जिल्हा शासकिय रुग्णालय यांचे ४० टक्के पेक्षा जास्त दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र.

६. RTE Act 2029 नुसार सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाकरीता शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे वय गृहित धरताना मानीव दिनांक ३१ डिसेंबर निश्चित करणेत आलेली आहे.

७. पालकांनी ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरताना single Parent (विधवा,घटस्फोटीत,आई अथवा वडील यापैकी कोणताही एक) पर्याय निवडला असेल तर संबधित बालकाचे पालकत्व स्विकारलेल्या व्यक्तीचे प्रवेशासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्र ग्राह्य धरण्यात यावेत.

८.आरटीई नियमानुसार एखादया शिक्षण संस्थेच्या एकाच आवारात अथवा परिसरात इ. ली ते ४ थी पर्यंत मान्यता असलेली एक शाळा असेल व तेथेच इयत्ता  वी ते १० वी पर्यंत मान्यता असलेली दुसरी शाळा असल्यास इलेमेंटरी सायकल नुसार इयत्ता  ली ला २५ टक्के प्रवेशप्रक्रिये अंतर्गत दिलेले प्रवेश पुढे त्याच संस्थेच्या त्याच परिसरातील (एका आवारातील) असलेल्या शाळेत इयत्ता  वी ते  वी करिता ते प्रवेश नियमित राहतील.

९. तालुका पडताळणी समिती / शाळा विद्यार्थ्यांने ऑनलाईन प्रवेश अर्ज सादर करताना वरील कागदपत्रांमधील  किंवा त्यापेक्षा जास्त पुरावे अवैध असल्यास त्या कारणांमुळे आरटीई प्रवेश नाकारु शकेल.

१०. पालकांनी केवळ SMS वर अवलंबून न राहता RTE Portal वर वेळोवळी दिलेल्या सुचनांचे अवलोकन करावे व  सदरील माहितीचा लाभ घ्यावा.

११. विहित मुदतीनंतर प्रवेशासाठी कोणत्याही पालकांच्या अर्जाची किंवा निवेदनाची दखल घेतली जाणार नाही याची सर्व पालकांनी गार्भियाने नोंद घ्यावी.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा