जिल्ह्यातील पाऊस व पाणीसाठा….

जिल्ह्यातील पाऊस व पाणीसाठा….

सिंधुदुर्गनगरी

सावंतवाडी तालुक्यातील आंबोली, कुडाळ तालुक्यातील निळेली आणि पावशी असे आणखी तीन लघु पाटबंधारे प्रकल्प 100 टक्के भरले आहेत. तर 8 प्रकल्पामध्ये 50 टक्क्यापेक्षा जास्त पाणीसाठा झाला आहे.

            तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पाच्या क्षेत्रात गेल्या 24 तासात 129 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. सध्या या प्रकल्पामध्ये 234.8320 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 52.49 टक्के भरले आहे.

            जिल्ह्याताली मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत.

      मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर – 41.8940, अरुणा – 19.9300, कोर्ले- सातंडी – 24.3210 लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव – 1.8510, नाधवडे – 2.6900, ओटाव – 1.2480, देंदोनवाडी – 0.6286, तरंदळे – 1.0030, आडेली – 0.5870, आंबोली – 1.7250, चोरगेवाडी – 1.3260, हातेरी – 1.6040, माडखोल – 1.6900, निळेली – 1.7470, ओरोस बुद्रुक – 1.0400, सनमटेंब – 1.7540, तळेवाडी – डिगस – 0.3860, दाभाचीवाडी – 0.9190, पावशी – 3.0300, शिरवल – 1.6220, पुळास – 1.3910, वाफोली – 0.8150, कारिवडे – 0.5780, धामापूर – 1.3410, हरकूळ – 2.3800, ओसरगाव – 0.2980, ओझरम – 1.6860, पोईप – 0.7040, शिरगाव – 0.3510, तिथवली – 0.7640, लोरे – 1.1660 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा